• مشاوره منابع انسانی

    مشاوره منابع انسانی امروزه دیگر مطمئن هستیم که موفقیت سازمان مستقیماً به استفاده مؤثر نیروی انسانی بستگی ...

    مشاوره منابع انسانی امروزه دیگر مطمئن هستیم که موفقیت سازمان مستقیماً به استفاده مؤثر نیروی انسانی بستگی دارد. در مباحث مدیریت رفتار سازمانی مدیر موفق مدیری است که بتواند از ۲۰% تا ۳۰% توان افراد زیرم ...

    ادامه مطلب