مدیریت استراتژیک طرحی از عملیات است که منابع سازمان را طوری هدایت می کند که سازمان بتواند خود را به نحوی موثر از رقبای خود متمایز کرده