ارائه مشاوره فروش با روش های قدیمی و به روش غیرعلمی یک داستان تکراری می باشد که با مشاوره مدیریت می توانید آن را بهبود ببخشید