سرفصل اجمالی سیر تحول تئوری های مدیریت

سرفصل اجمالی سیر تحول تئوری های مدیریت

Management theory

v اندیشه های نخستین درباره مدیریت

§ ماکیاولی و سان تزو: نخستین تدوین کنندگان استراتژی ها

v علت مطالعه تئوریهای مدیریت

§ تئوری دیدگاهی است که افراد بدان وسیله به تجربیاتی که در دنیا دارند معنی می دهند.

§ نخست، برای درک آنچه را که ما تجربه می کنیم، تئوری ها یک کانون با ثبات ارائه می کنند.

§ دوم، تئوریها به ما کمک می کنند به شیوه ای کارا ارتباط برقرار کنیم و بدین وسیله به روابطی پیچیده تر با دیگران دست یابیم.

§ سوم، تئوریها برای ما این امکان را به وجود می آورند(درواقع ما را به چالش می طلبند) تا درباره دنیای خود مطلبی را بیاموزیم و این را آموزش دهیم.

v مقدمه ای بر سیر تحول تئوریها

v مکتب مدیریت علمی

§ فردریک تیلور

§ هنری گانت

§ خانواده گیلبرت

v تئوری سازمان مبتنی بر اندیشه کلاسیک

§ هنری فایول

§ ماکس وبر

§ ماری پارکرفالت

v مگتب رفتارگرایی

§ نهضت روابط انسانی

v روند کنونی تئوری مدیریت

v نگرش سیستمی

v برخی از مفاهیم کلیدی

v سیستم های فرعی

v هم افزایی

v سیستم های باز و بسته

v مرز سیستم

v جریان

v بازخورنمودن

v نگرش اقتضایی

v نگرش اقتضایی به وسیله مدیران، مشاوران و پژوهشگرانی ارائه شد که می کوشیدند مفاهیم و اصول مکتب های اصلی را در موقعیت های زندگی واقعی به کار برند.

تئوری های مدیریت

تئوری های مدیریت

v طبق تئوری مبتنی بر نگرش اقتضایی، کار مدیر این است که دریابد چه روشی در یک حالت خاص تحت موقعیت ویژه و در زمان مشخص می تواند به بهترین نحو برای تامین هدف های مدیریت موثر واقع شود.

Post source : http://www.modiryar.com/

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط