تفاوت مدیریت ساخت با مدیریت پروژه در چیست؟

بسیاری از افراد حتی با وجود تخصص ها و مهارت های مدیریت، هنوز تفاوت میان مدیریت ساخت و مدیریت پروژه را نمی دانند. در این مطلب به ارائه ی این تفاوت ها خواهیم پرداخت.

تفاوت مدیریت ساخت با مدیریت پروژه

تفاوت مدیریت ساخت با مدیریت پروژه

بهتر است در ابتدا به تشابهات این دو رشته اشاره کنم. هر دوی این رشته ها در سه عنصر اصلی دارای ارتباط هستند :
۱- کارفرما
۲- مشاور
۳- پیمانکار
مشاور رابطی میان کارفرما و پیمان کار است و هرگونه ارتباطی که لازم است میان این دو طرف شکل بگیرد از طریق مشاور صورت می پذیرد. مشاور نقشی در امور ساخت و ساز و اجرای پروژه نداشته و تنها مسئول تهیه ی نقشه ها، بررسی روند کار، نظارت و … است.

اما تفاوت مدیریت پروژه با مدیریت ساخت در چیست؟
تفاوت مدیریت پروژه با مدیریت ساخت به همان شباهتشان در سه عنصر اصلی بر می گردد. مشاور و پیمان کار در مدیریت پروژه هیچ قرار داد رسمی و مستقلی باهم نخواهند داشت. قرار داد هر یک از این افراد فقط با کارفرما خواهد بود و این کارفرما است که به عنوان واسطه ای میان این دو نفر وظایف هر یک را مشخص می کند.  در مدیریتساخت، رابطه ی میان پیمان کار و مشاور به شکل مستقیم است و دیگر رابطه ای بین پیمان کار و کارفرما وجود ندارد. به این ترتیب و درست برعکس مدیریت پروژه پیمان کار و کارفرما به واسطه ی مشاور با هم در ارتباط هستند و حتی پرداخت حق الزحمه ی پیمان کار توسط مشاور صورت می پذیرد.
تفاوت دوم در نوع انتخاب پیمان کار است. در مدیریت پروژه پیمان کار توسط کارفرما انتخاب می شود. پس اختیار انتخاب پیمان کار کاملا به عهده ی کارفرماست و می تواند بنا به اختیاری که دارد پروژه را میان یک یا چند پیمان کار تقسیم کرده و یا از طریق مناقصه بهترین پیمان کار را انتخاب کند. در این حالت مشاور صرفا مشورت دهنده است و مسئولیتی ندارد.
اما در مدیریت ساخت، تمامی مسئولیت انتخاب پیمانکار بر عهده ی مشاور است. در این حالت پس از مشخص شدن بودجه ی پروژه، مشاور و کارفرما با هم به توافق می رسند که برای انتخاب پیمان کار از چه طریقی عمل کنند ( مناقصه یا … ). در مدیریت ساخت تمامی مسئولیت های ناشی از انتخاب پیمان کار به عهده ی مشاوراست.  تفاوت سوم در مسئولیت های افراد است. مسئول طرح در مدیریت پروژه، تنها مشاور است و پیمان کار مسئول اجرای فیزیکی پروژه بر مبنای طرح هاست.  مشاوره مدیریت ساخت مسئولیت سنگینی دارد چرا که هم طرح و اجرای فیزیکی آن به عهده ی مشاور است و می بایست به کارفرما پاسخگو باشد.
نمیتوان گفت مدیریت پروژه بهتر است یا مدیریت ساخت. بلکه متناسب با هر پروژه ای باید روش مناسب آن اتخاذ شود. با توجه به منحصر به فرد بودن هر پروژه ممکن است در یک پروژه مدیریت ساخت بازدهی بالاتری داشته باشد و در پروژه ای دیگر مدیریت پروژه. مدیریت ساخت در واقع نوع راح تر و مدرن تری از مدیریت پروژه است. تنها هماهنگی میان اعضای تیم های مدیریت و مشاوره و اجرائی در این دو رشته متفاوت است.

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط