انواع ارتباطات

اگر بخواهیم ارتباطات را از نظر عکس العمل در محیط استقرار بررسی کنیم می توانیم از دسته بندی زیر استفاده کنیم :

ارتباطات یک جانبه(One-Way Communication) : اگر عکس العمل گیرنده نسبت به پیام ابراز نشود، آن را ارتباط یک جانبه می گویند.

ارتباطات دو جانبه (Two-Way Communication) : چنانچه محیط استقرار به گونه ای باشد که گیرنده، عکس العمل ها و نظرهای خود را درباره ی محتوای پیام به اطلاع فرستنده برساند، به این نوع ارتباط، ارتباط دو جانبه می گویند.

انواع ارتباطات

انواع ارتباطات

پژوهش های انجام شده در رابطه با این دسته بندی بیانگر موارد زیر می باشد:

ارتباط یک جانبه سریع تر و کار فرستنده ی پیام آسان تر است.
ارتباط دو جانبه از دقت بیشتری برخوردار است، چون در نتیجه ی عمل بازخورد، فرستنده امکان بررسی مجدد پیام را می یابد و آن را با دقت بیشتر برای گیرنده ارسال می کند.
در ارتباط یک جانبه به علت دقت کمتر، اختلال و سر در گمی بیشتری دیده می شود، بنابراین باید برای آن برنامه ریزی کرد.
در ارتباط یک جانبه، فرستنده آسان تر می تواند اشتباهات خود را مخفی نماید.
در مواردی که که امور هنوز برنامه ریزی نشده و به روال عادی در نیامده اند، ارتباط دو جانبه، وسیله ی موثر تری است و قدرت نفوذ بیشتری دارد. می توان گفت ارتباط دو جانبه برای تصمیم گیری در سطوح عالی مدیریت، کاربرد بیشتری دارد.
ارتباط یک جانبه هنگامی موثرتر است که فرستنده و گیرنده با پیام آشنا باشند، یعنی پیام حالت تکراری و یکنواخت داشته باشد، نظم و ترتیب در ارتباط ها با اهمیت تلقی می گردد و تعلیق واکنش های افراد مورد نظر باشد.

Post source : wikipg.com

درباره نویسنده