ارزیابی استراتژی

اندازه گیری اثربخشی استراتژی سازمان، برای هدایت یک تجزیه و تحلیل SWOT به منظور تعین نقاط قوت، ضعف، شناخت فرصت ها و رفتارها (داخلی و خارجی) از طریق سوال های موجود، بسیار مهم می باشد. این مسئله ممکن است نیازمند اتخاذ اندازه های پیشگیرانه قطعی یا حتی تغییر استراتژی موجود باشد.
در تشکیلات استراتژی، Johnson و Scholes مدلی ارائه کردند که در خصیصه ی استراتژی آن، ارزیابی در برابر سه کلید معیارهای موفقیت قرار دارد:
شایستگی (آیا کار می کند؟)
امکان اجرا (آیا امکان اجرا دارد؟)
قابلیت پذیرش (آیا آنها می توانند با آن کار کنند؟)
شایستگی
شایستگی با پایه و اساس همه ی جانبه ی استراتژی سر و کار دارد. نکته ی اصلی رسیدگی به این موضوع است که، استراتژی می تواند کلید مشکلات استراتژیک را، که به وسیله رتبه های سازمانی استراتژی مشخص شده اند، نشان دهد.
آیا این معنی اقتصادی دارد؟
آیا سازمان مقیاس اقتصادی مشخص کرده است، اقتصاد وسیع یا اقتصاد تجربی؟
آیا این برای اصطلاحی در محیط مناسب است؟
ابزاری که می تواند برای ارزیابی شایستگی استفاده شود، شامل:
ویژگی رتبه بندی استراتژیک
درخت های تصمیم گیری
امکان تجزیه و تحلیل
امکان اجرا
امکان اجرا مربوط به منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی است که موجود می باشند، می توان آن را ارتقا داد و یا فراهم کرد. منابع شامل سرمایه، نیروی انسانی، زمان و اطلاعات می باشد.
ابزاری که می تواند برای ارزیابی امکان اجرا استفاده شود، شامل:
تجزیه و تحلیل و پیش بینی جریان نقدی
تجزیه و تحلیل سود و زیان
تجزیه و تحلیل گسترش منابع
قابلیت پذیرش
قابلیت پذیرش مربوط به انتظار شرایط موجود (سهام اصلی، کارمندان و مشتریان) با نتایج مورد انتظار اجراست، که می توان بازگشت سرمایه، ریسک کرد و واکنش ذینفعان آن را اندازه گیری کرد. بازگشت سرمایه با سود مورد انتظار به وسیله ی ذینفعان (مالی و غیرمالی). برای مثال، ذینفعان انتظار افزایش سرمایه خود را دارند، کارمندان انتظار ارتقا درحرفه ی خود را دارند و مشتریان انتطار کیفیت بیشتر در برابر هزینه ای که می پردازند را، دارند.

ارزیابی استراتژی

ارزیابی استراتژی

ریسک کردن همراه با احتمال و پی آمد شکست در استراتژی (مالی و غیرمالی).
واکنش ذینفعان معامله با پیش بینی واکنش احتمالی ذینفعان. دینفعان می توانند در مورد مسائل بخش جدید به مخالفت برخیزند، کارمندان و اتحادیه می توانند در برابر منابع اولیه وارداتی برای ترس از دست دادن کارشان به مخالفت بپردازند، مشتریان می توانند نگران رعایت کیفیت و تقویت کیفیت باشند.
ابزاری که می تواند برای ارزیابی قابلیت پذیرش مورد استفاده قرار گیرد، شامل:
تجزیه و تحلیل چرا و اگر استراتژی
نقشه ی ذینفعان برای سازمان

درباره نویسنده

پروژه های بزرگ و کوچک زیادی را در داخل و خارج از کشور انجام داده ام. تمامی مطالبی که در اینجا می نویسم نیاز های روزانه من بوده است و کاربرد عملیاتی دارد. مطمئنا روزی به درد شما هم می خورد، پس با دقت بخوانید!

نوشته های مرتبط